Contact

Algemene Bepalingen Artist 2 Business

Algemene bepalingen Artist 2 Business

1. Slechte weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld storm, ijzel, onweer, sneeuw, kunnen naar het

oordeel van contractant 2 wegens veiligheidsrisico’s aanleiding zijn een optreden of een deel

daarvan te annuleren of uit te stellen, dan wel in overleg met contractant 1 op een andere

locatie te laten plaatsvinden. Voornoemde omstandigheden zijn voor risico van contractant 1 en ontslaan hem niet van zijn betalingsverplichting.

2. Zijn de weersomstandigheden en/of de gesteldheid van de wegen van dien aard, dat het naar

het oordeel van contractant 2 onverantwoord is op weg te gaan naar de locatie van het

optreden, dan wordt in overleg een vervangende datum vastgesteld voor het optreden, binnen 6

maanden na de datum van annulering en onder dezelfde condities.

3. Contractant 2 behoudt zich het recht voor, in het geval van boekingen t.b.v. TV opnamen en

tourneeboekingen in zowel binnen- als buitenland het betreffende optreden te annuleren en in

overleg met contractant 1 te boeken op een vervangende datum. Bedoelde annulering geschiedt

ten minste 10 dagen vóór het geplande optreden. Contractant 1 behoudt het recht om onder

dezelfde condities een vervangend optreden te laten plaatsvinden binnen 6 maanden na het

geannuleerde optreden.

4. In geval van overmacht van contractant 2 verplicht hij zich per direct contractant 1 hiervan in

kennis te stellen. Bij onbereikbaarheid van contractant 1 geschiedt dit zo spoedig mogelijk.

Contractant 1 behoudt het recht om onder dezelfde condities een vervangend optreden te laten

plaatsvinden binnen 6 maanden na het geannuleerde optreden.

5. In geval van ziekte of ongeval van betrokken artiesten heeft contractant 1 het recht om op eigen

kosten een onderzoek te laten instellen door een controlerend geneesheer.

6. Behoudens de punten 1 t/m 5 van deze algemene bepalingen zal bij het niet nakomen van de

contractuele verplichtingen door de partij die in gebreke is gebleven een schadevergoeding

worden betaald, gelijk aan de overeengekomen uitkoopsom. Deze vergoeding kan onmiddellijk

worden gevorderd door de benadeelde partij. Alle in deze te maken rechterlijke en buitenrechterlijke

kosten zijn voor rekening van de in gebreke gebleven partij.

7. Contractant 1 draagt zorg voor de veiligheid van de artiesten en het materiaal. Contractant 1 is

verantwoordelijk voor schade, vermissing of diefstal, met inbegrip van zulks, veroorzaakt door

publiek of anderen. In voorkomend geval betaalt contractant 1 de volledige schade / reparatie /

vervanging, overeenkomstig de taxatiewaarde, binnen één maand na het voorval, aan

contractant 2.

8. Contractant 1 draagt zorg voor de eventuele afdrachten van Buma-rechten van het optreden.

Bovendien verklaart contractant 1 bekend te zijn met de prestaties van contractant 2. Na

akkoordbevinding retourneert contractant 1 één ondertekend exemplaar, voorzien van zijn BTW

nummer aan contractant 2 binnen 8 dagen na dagtekening.

9. Tenzij anders overeengekomen verplicht contractant 1 zich tot uitbetaling over te gaan binnen

30 dagen na ontvangst van de factuur.

 

Copyright © 2010-2011 Artist2Business | Noorderhoek 9 | 6624 AX Heerewaarden | 0614497732